Denný režim v našej škôlke

07:00 - 09:00 Príchod detí do škôlky
voľná hra, raňajky

09:00 - 09:15 Ranná komunita (Ranný kruh)
Učíme sa počúvať jeden druhého, spoznávať samých seba, získavať dôležité sociálne skúsenosti.

09:15 - 09:30 Hudobno-pohybová aktivita alebo telovýchovná chvíľka
Pohybom a hrou rozvíjame osobnosť dieťaťa, zmysel pre vnímanie, chápanie a tvorbu rytmu.

09:30 - 10:00 Desiata
osvojovanie si základných hygienických návykov pred stolovaním,
možnosť samostatne si desiatu pripraviť a naliať si nápoj podľa výberu

10:00 - 10:45 Výchovno-vzdelávacia činnosť
hry a činnosti na danú tému – v programe je zahrnuté:

 • Fyzikálny svet:
  prostredníctvom činností ako je meranie, váženie, stavby z kociek, práca s drevom, hranie s pieskom a vodou, miešanie farieb
 • Sociálne a kultúrne informácie:
  prostredníctvom hier, čítania príbehov, dramatických hier, kultúrne akcie a rozhovoroch o nich
 • Logika a matematika:
  meranie, porovnávanie, počítanie, logické zatrieďovanie, triedenie, klasifikácia atď. 
 • Vzťah medzi písaným a hovoreným slovom:
  prostredníctvom častého kontaktu s knihami, písmenkami, častým kreslením obrázkov, počúvaním rozprávok, príbehov, vyjadrovaním vlastných myšlienok a zážitkov

10:45 - 11:30 Pobyt detí vonku, voľné hry
dodržiavanie pravidiel: Naše ruky si pomáhajú a neubližujú si.

11:30 - 12:00 Opakovanie piesní, básničiek, rozprávanie

12:00 - 12:30 Hygiena, príprava na stolovanie, obed

12:30 - 12:45 Príprava detí na poobedňajší odpočinok

12:45 - 13:00 Čas na rozprávku a počúvanie relaxačnej hudby

13:00 - 15:00 Poobedňajší odpočinok, spánok a jeho alternatívy

15:00 - 15:30 Olovrant

15:30 - 18:00 Záujmová činnosť, krúžky, spontánne hry
upevňovanie poznatkov prostredníctvom tvorivých činností
s dôrazom na uplatnenie individuálneho prístupu k deťom,
tvorivé workshopy - realizácia činnosti podľa počasia v triede alebo vonku.

Pozrite si tiež

Zaujali sme vás?

Dohodnite si nezáväzné stretnutie a príďte sa k nám pozrieť. Naša škôlka sa nachádza v starej Petržalke na Novobanskej ulici 6.

Riaditeľka škôlky Ing. Ida Uhlárová.

Ida Kozlova
 
Gašparko - Anglická materská škôlka Bratislava